தமிழ் எழுத்துகள்
 
  a A i I u U e E ai o O au
க் k கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் n ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் c சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் n ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் t டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் n ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் t தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் n நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் p பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் m மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் y யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் r ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் l லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் v வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் l ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
ள் l ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் r றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் n னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ