கருட அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி
கருட அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

1. பக்ஷி ராஜாய நம: - பறவைகளின் அரசனுக்கு வணக்கம்

2. கருத்மதே நம: - சிறந்த இறக்கைகளைக் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

3. வைநதேயாய நம: - வினதையின் மகனுக்கு வணக்கம்

4. சதுர்வித மந்த்ர ஸ்வரூபாய நம: - நான்கு விதமாக உச்சரிக்கப்படும் கருட மந்திரத்தின் வடிவாக இருப்பவருக்கு வணக்கம்

5. ஸர்வ வேத ரூபாய நம: - அனைத்து வேதங்களின் வடிவாக இருப்பவருக்கு வணக்கம்

6. ஸ்வார்த்த அதிரோஹாய நம: - வேதத்தின் பொருளான திருமாலைச் சுமந்து வரும் வேத வடிவினருக்கு வணக்கம்

7. ஸங்கர்ஷண அம்சாய நம: - திருமாலின் வடிவமான சங்கர்ஷணனின் அம்சமாக உதித்த கருடனுக்கு வணக்கம்

8. ஸ்தோம ஆத்மனே நம: - ஸ்தோமம் என்ற வேதப் பகுதியை ஆத்மாவாக உடையவருக்கு வணக்கம்

9. காயத்ர ஸாம நேத்ராய நம: - காயத்திரி மந்திரத்தைக் கண்ணாகக் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

10. த்ரிவ்ருத் ஸாம சிரஸே நம: - திரிவ்ருத் என்ற மந்திரத்தைத் தலையாக உடையவருக்கு வணக்கம்

11. யஜுர் வேத நாமதேயாய நம: - யஜுர் வேதத்தையே தனது பெயராகக் கொண்ட கருடனுக்கு வணக்கம்

12. சந்தோங்காய நம: - வேதப் பா வகைகளைத் தன் அங்கங்களாகக் கொண்டிருக்கும் கருடனுக்கு வணக்கம்

13. வாமதேவ்ய ஸாம விக்ரஹாய நம: - வாமதேவ்ய மந்திரத்தை உடலாகக் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

14. ப்ருஹத் ஸாம பக்ஷாய நம: - பிருகத் என்னும் சாமவேத மந்திரத்தை இறக்கையாகக் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

15. ரதந்தர ஸாம பக்ஷாந்தராய நம: - ரதந்தரம் எனும் சாமவேத மந்திரத்தை மற்றோர் இறக்கையாகக் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

16. யஜ்ஞாயஜ்ஞீ புச்சாய நம: - யஜ்ஞாயஜ்ஞி எனும் வேதப் பகுதியை வாலாக உடையவருக்கு வணக்கம்

17. ச்ருதி சத சிகர அபிஷ்டுதாத்மனே நம: - வேதங்களின் சிகரமான உபநிடதங்களால் போற்றப்படுபவருக்கு வணக்கம்

18. சகுனி ரூப தேவாய நம: - பறவை வடிவிலுள்ள தெய்வத்துக்கு வணக்கம்

19. பஞ்சவர்ணீ மந்த்ர கர்பாய நம: - ஐந்து எழுத்துகளை உள்ளடக்கிய கருட மந்திரத்தில் குடிகொண்டிருப்பவருக்கு வணக்கம்

20. ஸப்த ஸ்வர கதயே நம: - ஏழு சுவரங்களுக்கும் அடிப்படையான சாம வேதத்தின் வடிவாய் இருப்பவருக்கு வணக்கம்

21. அணிமாதி அஷ்ட ஸம்பதே நம: - அணிமா, கரிமா உள்ளிட்ட எட்டு பெரும் செல்வங்களை உடையவருக்கு வணக்கம்

22. தர்வீகராராதயே நம: - பாம்புகளின் எதிரிக்கு வணக்கம்

23. ஸாத்வத ஸம்ஹிதா ப்ரதித மஹிம்னே நம: - பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தின் ஸாத்வத ஸம்ஹிதையால் கூறப்பட்ட மகிமைகளைக் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

24. பாத்ம ஸம்ஹிதா ப்ரஸ்துத வைபவாய நம: - பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தின் பாத்ம ஸம்ஹிதையால் போற்றப்பட்ட பெருமைகளை உடையவருக்கு வணக்கம்

25. நாராயண ஸம்ஹிதா ப்ரதித வைபவாய நம: - பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தின் நாராயண ஸம்ஹிதையால் சொல்லப்பட்ட பெருமைகளைக் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

26. விஷ்வக்ஸேந ஸம்ஹிதா ஸம்மானித வைபவாய நம: - பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தின் விஷ்வக்ஸேன ஸம்ஹிதையால் துதிக்கப்பட்ட பெருமைகளை உடையவருக்கு வணக்கம்

27. ஸத்யாய நம: - மாறாத தன்மை கொண்டவருக்கு வணக்கம்

28. ஸுபர்ணாய நம: - அழகிய இறக்கைகளைக் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

29.கருடாய நம: - இறக்கைகளைக் கொண்டு பறப்பவருக்கு வணக்கம்

30. தார்க்ஷ்யாய நம: - பறவை வடிவம் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

31. விஹகேச்வராய நம: - வானில் பறக்கும் பறவைகளின் தலைவருக்கு வணக்கம்

32. பஞ்ச வித வ்யூஹாய நம: - சத்தியன், சுபர்ணன், கருடன், தார்க்ஷ்யன், விஹகேச்வரன் என்ற ஐந்து வகை வியூக மூர்த்திகளாக எழுந்தருளி இருப்பவருக்கு வணக்கம்

33. உபநிஷத் கோஷித பஞ்ச விதாய நம: - உபநிஷத்துகளில் சொல்லப்பட்ட படி ஐந்து வித உருவங்களுடன் திகழ்பவருக்கு வணக்கம்

34. பஞ்ச ப்ராணாய நம: - பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானன் ஆகிய ஐந்து வகை வாயுக்களாக இருப்பவருக்கு வணக்கம்

35. ச்லிஷ்யத் போகீந்த்ர போகாய நம: - பாம்புகளைத் தனக்கு ஆபரணங்களாக அணிந்திருப்பவருக்கு வணக்கம்

36. ச்ருதி நிகர நிதயே நம: - வேதங்களின் உருவகமாகத் திகழ்பவருக்கு வணக்கம்

37. ககேசாய நம: - பறவைகளின் தலைவருக்கு வணக்கம்

38. ஹரி ஹ்ருதய ஆரோஹ தன்யாய நம: - திருமாலின் திருவுள்ளத்தில் ஏறி அமரும் பாக்கியம் பெற்றவருக்கு வணக்கம்

39. அண்டஜேந்த்ராய நம: - பறவைகளின் தலைவருக்கு வணக்கம்

40. பவ பய கண்டனாய நம: - பிறவித் துயரைப் போக்குபவருக்கு வணக்கம்

41. ககபதயே நம: - பறவைகளின் தலைவருக்கு வணக்கம்

42. ஸுசரித்ராய நம: - வியக்கத்தக்க நல்ல வரலாற்றைக் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

43. விநதா க்லுப்த ரக்ஷா விசேஷாய நம: - தாய் வினதையால் காப்பிடப்பட்டவருக்கு வணக்கம்

44. ஏனோ நாசினே நம: - தீயவற்றை அழிப்பவருக்கு வணக்கம்

45. நாக ஹந்த்ரே நம: - பாம்புகளை அழிப்பவருக்கு வணக்கம்

46. பதக குல பதயே நம: - பறவைகள் குலத்தின் தலைவருக்கு வணக்கம்

47. பத்ரி நாதாய நம: - இறக்கைகளை உடையவர்களின் நாதனுக்கு வணக்கம்

48. ஜிஹ்மகாரயே நம: - பாம்புகளின் எதிரிக்கு வணக்கம்

49. ஆசீவிஷாரயே நம: - பாம்புகளின் எதிரிக்கு வணக்கம்

50. பக்ஷிமல்லாய நம: - வலிமை மிக்க பறவைக்கு வணக்கம்

51. விபக்ஷ க்ஷபண ஸரபஸாய நம: - விரைவாக எதிரிகளை வீழ்த்துபவருக்கு வணக்கம்

52. மாங்கல்ய தாயினே நம: - அனைத்து மங்களங்களையும் அருள்பவருக்கு வணக்கம்

53. ஸ்யந்தனேந்த்ராய நம: - வாகனங்களின் தலைவருக்கு வணக்கம்

54. திவ்ய தாம்னே நம: - தெய்வீக ஒளி பொருந்தியவருக்கு வணக்கம்

55. காத்ரவேய அந்தகாய நம: - கத்ருவின் மகன்களான நாகங்களை அழித்தவருக்கு வணக்கம்

56. பணிபதி கடகாய நம: - ஆதி சேஷனைக் கையில் ஆபரணமாய் அணிந்தவருக்கு வணக்கம்

57. கார்க்கோட ஹாராய நம: - கார்க்கோடகன் என்னும் பாம்பைக் கழுத்தில் மாலையாக அணிந்தவருக்கு வணக்கம்

58. அஷ்ட நாக ஆபரணாய நம: - எட்டு நாகங்களை எட்டு வித ஆபரணங்களாக அணிந்திருப்பவருக்கு வணக்கம்

59. புஜக குல ரிபவே நம: - பாம்புக் குலத்தின் எதிரிக்கு வணக்கம்

60. அங்க ப்ரத்யங்க லீன அம்ருத ரஸாய நம: - தன் திருமேனி அங்கங்கள் தோறும் அமுத ரசம் சொட்டும்படித் திகழ்பவருக்கு வணக்கம்

61. ருத்ரா ஸுகீர்த்தி தேவி ஆராதிதாய நம: - ருத்ரா, சுகீர்த்தி ஆகிய இரண்டு மனைவியராலும் ஆராதிக்கப்படுபவருக்கு வணக்கம்

62. விஹங்கேச்வராய நம: - பறவைகளின் தலைவருக்கு வணக்கம்

63. ராம கைங்கர்ய லப்த ஸேவா விசேஷாய நம: - நாக பாசத்தால் கட்டுண்டு விழுந்த ராமனைக் காத்து அவனுக்குத் தொண்டு

செய்யும் பாக்கியம் பெற்றவருக்கு வணக்கம்

64. க்ருஷ்ணாநுக்ரஹ பாத்ராய நம: - கண்ணனின் அருளுக்குப் பாத்திரமானவருக்கு வணக்கம்

65. வைஜயந்தீ சகுந்தாய நம: - திருமாலின் வெற்றிக் கொடியாகத் திகழும் பறவைக்கு வணக்கம்

66. த்ரியுக நிதயே நம: - ஞானம், பலம், வீரியம், சக்தி, ஐச்வரியம், தேஜஸ் ஆகிய ஆறு குணங்கள் நிறைந்தவருக்கு வணக்கம்

67. த்ரிதாம வாஹனேந்த்ராய நம: - திருமாலின் தலைசிறந்த வாகனத்துக்கு வணக்கம்

68. வினதா நந்தனாய நம: - வினதையின் மகனுக்கு வணக்கம்

69. பன்னக நத்தாய நம: - பாம்புகளை ஆபரணமாக அணிந்திருப்பவருக்கு வணக்கம்

70. வைகுண்ட வச வர்த்தினே நம: - திருமாலின் அணுக்கத் தொண்டருக்கு வணக்கம்

71. அகில வேதநீட அதிரூடாய நம: - வேதமெனும் ஆசனத்தில் ஏறி அமர்ந்திருப்பவருக்கு வணக்கம்

72. அகுண்ட வைகுண்ட பீடீக்ருத ஸ்கந்தாய நம: - தனது தோள்களில் திருமாலை அமர்த்திக் கொண்டிருப்பவருக்கு வணக்கம்

73. தேவாதிப ஆஹார ஹாரிணே நம: - தேவேந்திரனின் உணவான அமுதை அபகரித்து வந்தவருக்கு வணக்கம்

74. தைத்யாரி ஜைத்ர த்வஜ ஆரோஹிதாய நம: - திருமாலின் வெற்றிக் கொடியில் ஏறி அமர்ந்திருப்பவருக்கு வணக்கம்

75. நிர்தாரித உத்கர்ஷாய நம: - திருமாலின் மகிழ்ச்சியையும் பெருமைகளையும் பறைசாற்றுபவருக்கு வணக்கம்

76. தத்த்வ புத்தி தாயினே நம: - தத்துவ ஞானத்தை அருள்பவருக்கு வணக்கம்

77. த்ரிவர்க அபவர்க ப்ரஸூதயே நம: - அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் அருள வல்லவருக்கு வணக்கம்

78. ரிக் வேத ஸார ஸ்வரூபாய நம: - ரிக் வேத சாரத்தின் வடிவானவருக்கு வணக்கம்

79. திஷ்ணியாத்ம சோபிதாய நம: - திஷ்ணியம் என்ற யாக மேடையைத் தன் அழகிய திருவடி நகங்களாகக் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

80. உபாஸநா ஸுலபாய நம: - வழிபடுவதற்கு எளியவராகத் திகழ்பவருக்கு வணக்கம்

81. தார்க்ஷ்ய தண்டக ஸ்துதாய நம: - வேதாந்த தேசிகன் இயற்றிய கருட தண்டகம் என்னும் துதியாலே வணங்கப்பட்டவருக்கு வணக்கம்

82. ஆஹவ ஸம்பன்னாய நம: - போரில் வெற்றி பெறுதலாகிய செல்வத்தை உடையவருக்கு வணக்கம்

83. ரண புங்கவ ஸம்மானிதாய நம: - ராமனால் கௌரவிக்கப்பட்டவருக்கு வணக்கம்

84. கஜேந்த்ர வரத ஸேவகாய நம: - கஜேந்திரனுக்கு அருள்புரிய வந்த திருமாலைத் தோளில் சுமந்து வந்து தொண்டாற்றியவருக்கு வணக்கம்

85. ஹஸ்திகிரீச விசேஷ வாஹனாய நம: - அத்திகிரி வரதராஜப் பெருமாளுக்கு விசேஷ வாகனமாகத் திகழ்பவருக்கு வணக்கம்

86. விக்ரீடத் பக்ஷ கோடி ஸௌந்தர்யாய நம: - விளையாடும் அழகிய இறக்கை நுனிகளைக் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

87. பஞ்சாத்மனே நம: - திருமாலுக்கு இணையாகப் பரம், வியூகம், விபவம், அந்தர்யாமி, அர்ச்சை என்னும் ஐந்து வடிவம்

கொண்டவருக்கு வணக்கம்

88. பஞ்சாபிக்யாய நம: - சத்தியன், சுபர்ணன், கருடன், தார்க்ஷ்யன், விஹகேச்வரன் ஆகிய ஐந்து பெயர்கள் கொண்டவருக்கு வணக்கம்

89. ஸுதா ஹர்த்ரே நம: - அமுதத்தைத் தேவ லோகத்தில் இருந்து அபகரித்து வந்தவருக்கு வணக்கம்

90. வாஹனேந்த்ராய நம: - வாகனங்களின் தலைவருக்கு வணக்கம்

91. ஸர்வ மங்கள தாயகாய நம: - அனைத்து மங்களங்களையும் அருள வல்லவருக்கு வணக்கம்

92. கல்யாண குண நிதயே நம: - மங்கள குணங்களின் இருப்பிடமாகத் திகழ்பவருக்கு வணக்கம்

93. ஸர்வாபீஷ்ட பல ப்ரதாயினே நம: - அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றித் தருபவருக்கு வணக்கம்

94. ப்ரகடித பர ப்ரஹ்ம பாவாய நம: - இறைவனின் தன்மையை நமக்கு விளக்கிக் காட்டுபவருக்கு வணக்கம்

95. ஸர்வ க்லேச சேதனாய நம: - அனைத்துத் துன்பங்களையும் போக்குபவருக்கு வணக்கம்

96. மாயா புஜங்கி விஷம விஷ நிவாரணாய நம: - இந்திரஜித்தின் நாக பாசத்தால் ஏற்பட்ட விஷத்திலிருந்து ராமனையும் வானர

சேனையையும் காத்தவருக்கு வணக்கம்

97. விச்வ விக்யாத கீர்த்தயே நம: - உலகெங்கும் நிறைந்த புகழை உடையவருக்கு வணக்கம்

98. அஹீந்த்ர புரவர்த்தி நதீ ரூபாய நம: - கடலூருக்கு அருகிலுள்ள திருவஹீந்திரபுரம் என்னும் திருத்தலத்தில், கருட நதி எனும் நதி வடிவில் திகழ்பவருக்கு வணக்கம்

99. ஸுதாஹரண கர்மணே நம: - அமுதைக் கொண்டு வருபவருக்கு வணக்கம்

100. ஸுப்ரஸன்னாய நம: - கண்ணுக்கும் மனதுக்கும் இனியவராய்த் திகழ்பவருக்கு வணக்கம்

101. ஸம்வித் சஸ்த்ர தாரிணே நம: - அறிவையே ஆயுதமாகக் கொண்டவருக்கு

வணக்கம்

102. பக்கணாசனாய நம: - அமுதைக் கொண்டு வரச் செல்லும் முன், தனக்கு உணவாக ஒரு கிராமத்தையே விழுங்கியவருக்கு வணக்கம்

103. கத்ரூ ஸங்கேத தாஸ்ய க்ஷபணாய நம: - கத்ருவிடம் கட்டிய பந்தயத்தில் தோற்று அடிமைப்பட்டிருந்த தன் தாயின் அடிமைத்

தளையைப் போக்கியவருக்கு வணக்கம்

104. பணதர மஹிஷீ பத்ர பங்க அபஹாரிணே நம: - பாம்புகளின் மனைவியரின் அணிந்த மங்களச் சின்னங்களைப் பறித்தவருக்கு வணக்கம்

105. பக்ஷவத் மந்த சைலாய நம: - இறக்கை கட்டிய மந்தர மலைபோல் திகழ்பவருக்கு வணக்கம்

106. அர்க்க ஸமான தேஜஸே நம: - சூரியனைப் போல் ஒளி படைத்தவருக்கு வணக்கம்

107. விஷ்ணு ரதாய நம: - திருமாலுக்குத் தேராகத் திகழ்பவருக்கு வணக்கம்

108. ஹயாஸ்ய மந்த்ர உபதேஷ்ட்ரே நம: - வேதாந்த தேசிகனுக்கு ஹயக்ரீவ மந்திரம் உபதேசம் செய்தவருக்கு வணக்கம்

109. கமலாலய உபலகருடாய நம: - நாச்சியார்கோவிலில் கல்லால் ஆன திருமேனியோடு கல் கருடனாகத் திகழ்பவருக்கு வணக்கம்

110. க்ஷேமகாரீ சதக ப்ரஸ்துத பக்ஷிராஜாய நம: - க்ஷேமகாரி சதகம் என்ற நூறு சுலோகங்கள் அடங்கிய துதியால் போற்றப்பட்ட நாச்சியார்கோவில் கல் கருடனுக்கு வணக்கம்